“Sielą puoselėjantis ugdymas, - kai pirmiausia

iš daugelio faktų sumaniai atrenkami tie,

kurie veikia vaiko vaizduotę, mąstymą, jausmus, valią

ir įstringa visam gyvenimui”

Šteineris

  Struktūra ir kontaktai Administracinė informacijaPriėmimas į mokykląTvarkaraščiaiPaslaugosKlausimaiNuorodosParamaNaujienos  
  Vykdomos programosVeiklos vertinimo rezultataiPasiekimai  

Vykdomos programos

Klaipėdos „Saulutės“ mokykloje-darželyje vykdomas ikimokyklinis, priešmokyklinis ir pradinis ugdymas.

 

Ikimokyklinis ugdymas

http://www.saulutesmokykla.lt/images/Saulutes ikimokykl ugdymo programa patvirtinta 2018.doc

 

Ikimokyklinis ugdymas – teikimas vaikui nuo 3 iki 5-6 metų. Ugdymo procesas orientuojamas į vaiką. Vaikai įtraukiami į kūrybinę, sportinę, kultūrinę bei pažintinę veiklą, užtikrinančią visapusišką vaikų vystymąsi. Pagrindinis vaiko gyvenimo būdas – žaidimas. Žaidžiant ugdomi vaikų pažinimo, komunikavimo, meniniai, socialiniai, sveikatos stiprinimo gebėjimai ir įgūdžiai, susipažįstama su aplinkiniu pasauliu ir savo vieta jame. Eksperimentuodami, ieškodami ir atrasdami, vaikai patys, savais būdais patikrina, ar tie sprendimai teisingi, pasisemia informacijos.

Ugdomoji veikla planuojama vadovaujantis įstaigos ikimokyklinio ugdymo programa.

 

Priešmokyklinis ugdymas 

https://www.saulutesmokykla.lt/images/1 Priesmokyklinio ugdymo bendroji programa.pdf

Priešmokyklinis ugdymas – privalomas, teikiamas vaikui, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 6 metai. Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas ir 5 metų vaikui tėvų prašymu ir jei tokį ugdymą rekomenduoja pedagoginė-psichologinė tarnyba.

Priešmokyklinio ugdymo trukmė – vieneri metai. Priešmokyklinis ugdymas teikiamas pagal Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymo(si) programą. Tėvams (globėjams) pasirašius mokymo sutartį, vaikui grupės lankymas yra privalomas. Grupės ugdomoji veikla yra vientisas procesas, jis neskaidomas ir vyksta integruotai. Priešmokyklinio ugdymo pedagogas planuodamas grupės ugdomąją veiklą vadovaujasi bendrąja priešmokyklinio ugdymo programa, individualizuoja ugdymo tikslus ir turinį, atsižvelgdamas į grupės vaikų individualius poreikius. Nuo 2009 m. priešmokyklinės grupės ugdytiniai dalyvauja tarptautinėje socialinių įgūdžių programoje „Zipio draugai“,  kuri padeda vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos.

 

Pradinis ugdymas

http://www.saulutesmokykla.lt/images/UP 2018-2019 patvirtintas.doc

Pradinis ugdymas vykdomas pagal ketverių metų pradinio ugdymo programą. Ji įgyvendinama vadovaujantis Pradinio ugdymo programos aprašu, Pradinio ugdymo bendrosiomis programomis, mokyklos ugdymo planu. Pradinėse klasėse vyksta ankstyvasis užsienio (anglų) kalbos mokymas. Nuo 2009 m. pradinių klasių mokiniai dalyvauja socialinių įgūdžių programoje „Antras žingsnis“, kurios esmė – mažinti vaikų agresyvų elgesį, padėti vaikams pasiekti sėkmę moksle bei gyvenime. 

 Mokykloje stengiamasi sudaryti kuo platesnes galimybes vaikų gebėjimams bei saviraiškai ugdyti. Todėl iki rugsėjo 10 d. pradinių klasių mokiniai gali rinktis neformalaus švietimo programas, sudaromos sąlygos gabiesiems pasiruošti ir dalyvauti olimpiadose (matematikos, lietuvių kalbos, pasaulio pažinimo, dailės), konkursuose, varžybose, parodose. Kasmet mokiniai dalyvauja tarptautiniame matematikos konkurse "Kengūra", "Olimpis" ir kt.

Pamokų laikas:

 

1 klasė 2-4 klasės
1. 8.30-9.05 8.30-9.15
2. 9.30-10.05 9.30-10.15
3. 10.45-11.20 10.45-11.30
4. 11.45-12.20 11.45-12.30
5. 12.45-13.20 12.45-13.30
6.   13.40-14.25
 

Ikimokyklinio ugdymo grupių

darbo laikas: 7.30-18.00